REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ALLMED-CENTRUM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://allmed-centrum.pl (dalej jako: „Allmed-centrum.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Allmed-centrum.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Allmed-centrum.pl

 1. O NAS

Właścicielem Allmed-centrum.pl jest Alina Wachowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALLMED CENTRUM MEDYCZNE ALINA WACHOWIAK, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, pod numerem: 000000004027 oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 1D, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251062210, REGON 970023375, adres poczty elektronicznej: info@allmed-centrum.pl, numer telefonu: 500266777 (dalej jako: „Usługodawca”).

 1. DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zawarcie Umowy w zakresie Usługi dostępnej w Serwisie Internetowym i będącej przedmiotem zamówienia Klienta.
  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ALLMED-CENTRUM.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://allmed-centrum.pl.
  9. UMOWA – umowa o świadczenie Usługi w zakresie wystawienia udzielenia konsultacji lekarskiej, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  10. USŁUGA – usługa w zakresie udzielenia konsultacji lekarskiej w formie tele-porady lub wideo-porady, dostępna w Serwisie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Allmed-centrum.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
  13. USŁUGODAWCA – Alina Wachowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALLMED CENTRUM MEDYCZNE ALINA WACHOWIAK, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, pod numerem: 000000004027 oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 1D, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251062210, REGON 970023375, adres poczty elektronicznej: info@allmed-centrum.pl, numer telefonu: 500266777.
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ALLMED-CENTRUM.PL
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz realizacją Umowy jest właściciel serwisu będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Formularz Zamówienia;
  2. Newsletter.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 1. ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA
 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy.
 2. Usługi dostępne w Serwisie Usługobiorca może zakupić korzystając z Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – w takim wypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięcia pola “Zarezerwuj i zapłać online“.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę do zakładki „Rezerwacja terminu z lekarzem”. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zarezerwuj i zapłać online” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL. 
 4. Cena Usługi uwidoczniona w Formularzu Zamówienia podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 6. Usługodawca wykonuje Usługę w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju konsultacji, wideo-porady za pośrednictwem programu Skype albo tele-porady, za pośrednictwem telefonu, w terminie wybranym przez klienta w Formularzu Zamówienia, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
 7. Sposób i termin płatności tytułem Umowy: 
  1. Płatność tytułem Umowy może być dokonana za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, https://www.przelewy24.pl/.
  2. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia i nie później niż przed udzieleniem porady będącej przedmiotem Umowy.
 1. NEWSLETTER
 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania rezerwacji – z chwilą złożenia rezerwacji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@allmed-centrum.pl.
 1. KONTAKT Z ALLMED-CENTRUM.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@allmed-centrum.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Allmed-centrum.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ALLMED-CENTRUM.PL
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące Umowy, a także Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@allmed-centrum.pl.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Kościuszki 1D, 67-100 Nowa Sól lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@allmed-centrum.pl.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. 11)PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. 12)POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Allmed-centrum.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Allmed-centrum.pl

 1. ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat:

ALLMED CENTRUM MEDYCZNE ALINA WACHOWIAK
ul. Kościuszki 1D, 67-100 Nowa Sól
info@allmed-centrum.pl 

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.